Uitdagingen

Een integrale bedrijfsvoering en het uitdragen van de maatschappelijke relevantie van onze kernactiviteiten kent uitdagingen. Onze visie op de functie van betaald parkeren en onze ambitie om duurzame waarde toe te voegen voor alle belanghebbenden biedt kansen. Door integraal te sturen op zowel de financiële als de maatschappelijke aspecten van ondernemen, trachten we de kansen zo veel mogelijk te benutten en de risico's zo veel mogelijk te beperken.

Kansen

Door de financiële en niet-financiële aspecten te integreren en daarover te communiceren, bevestigen we onze kwaliteits­reputatie en maatschappelijke betrokkenheid. Het geeft ons een concurrentievoordeel bij de gunning van projecten en bij het vinden en binden van medewerkers en partners.

We dragen bij aan welvaart en welzijn van belanghebbenden en besparen onder andere op financieringskosten, energie en ziekteverzuim. Een gedegen en zichtbaar integraal beleid ondersteunt ons streven naar een duurzaam bedrijfsresultaat met focus op waardecreatie voor alle betrokkenen.

Risico's

Risico-inschattingen worden behandeld in het ondernemings­plan, het bedrijfsnoodplan en de handboeken voor accounting, P&O en marketing. Deze interne documenten bevatten ook duidelijke richtlijnen, processen en protocollen voor de preventie en aanpak van operationele risico’s. Hieronder vallen ook risico's op het gebied van milieuvervuiling, medewerkerstevredenheid en veiligheid.

Risico-categorieën

Q-Park heeft haar risico's in vier groepen ingedeeld:

De risicomatrix laat zien welke aspecten de grootste invloed hebben op de strategie en de resultaten van Q-Park. In ons risicomanagement staat beschreven hoe we deze risico's beheersen. Risico's met de hoogste prioriteit (in zwart) zijn: investeringen, rentetarieven, portfolio, ICT en ethiek.