Prestaties & Doelen

Download XLS

PI

Omschrijving

2013

2014

2015

2017 Doel1

Mtrl2

FINANCIEEL

Economische ontwikkeling

G4-EC1

Directe economische waarde die is gegenereerd en gedistribueerd (EUR miljoen)

185,2

184,8

185,0

+3

- netto omzet

742,2

768,8

809,1

+

- netto resultaat

-146,5

-227,7

80,6

+

- operationeel resultaat

77,2

89,9

136,2

+

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid (x EUR 1.000)

4.896

7.806

673

+

QFA-5

Percentage opbrengst door voorafgaand te reserveren

0,7%

0,9%

3%

++4

Economische impact

QEC-7

Totale kapitaalinvesteringen (EUR miljoen)

51

52

46

+

MIDDELEN

Integratie vervoersmogelijkheden

QMO-1

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur binnen 300 meter van:

- belangrijke OV-knooppunten

100.616

104.761

110.645

35%

++

- fietsenstallingen en/of bij fietsverhuurbedrijven

80.919

86.410

105.448

30%

++

Duurzame milieuprestaties

QFA-6

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur voor:

747

1.113

1.349

0,5%

+++5

- elektrische voertuigen, met oplaadpunten

394

479

591

- deelauto's en andere duurzame programma's

353

634

758

Lokale gemeenschappen zorg en veiligheid

QSO-1a

Parkeerfaciliteiten (PFs) in eigendom en langdurige huur met AEDs - publiek toegankelijk

47

181

214

60%

+++

QSO-1b

PFs in eigendom en langdurige huur met AEDs

344

336

338

80%

++

QSO-1c

Andere beschikbare AEDs (optioneel)

124

128

140

+

QSO-2

PFs in eigendom en langdurige huur met toiletten of bewegwijzering naar toiletten elders

240

238

244

60%

+++

QSO-3

PFs in eigendom en langdurige huur met startkabels

383

388

393

90%

+++

INTELLECTUEEL

Parkeertarieven

QEC-1

Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertariefstrategieën in doelsteden

35

66

175

2006

+++

QEC-2

PFs in eigendom en langdurige huur met onderscheidende parkeertariefstrategieën door vraag en aanbod

426

432

395

60%

++

Parkeerinformatie

QMO-3/QFA-3

PFs in eigendom en langdurige huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan een PRIS en/of derden 'telefoon/nav'

312

353

393

50%

+++

QMO-4

PFs in eigendom en langdurige huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven <1 km (≈15min lopen)

191

225

240

50%

+++

Toegang tot de parkeerfaciliteit

QFA-1

PFs in eigendom en langdurige huur met de indicatie ‘Vol’ op >25 dagen

144

132

1237

15%

++

QFA-2

Totaal aantal dagen dat deze PFs ‘Vol’ zijn

9.585

10.524

9.5497

15%

++

MEDEWERKERS

Medewerkers

G4-10

Personeelsbestand naar functiecategorie, met arbeidsovereenkomst:

2.593

2.517

2.512

+

- aantal voltijd contracten:

1.711

1.725

1.732

+

- aantal bepaalde tijd contracten (m)

63

80

49

+

- aantal bepaalde tijd contracten (v)

29

33

21

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (m)

1.281

1.292

1.324

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (v)

338

320

338

+

- aantal deeltijd contracten:

882

792

780

+

- aantal bepaalde tijd contracten (m)

176

140

61

+

- aantal bepaalde tijd contracten (v)

45

59

31

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (m)

494

426

482

+

- aantal onbepaalde tijd contracten (v)

167

167

206

+

- een aanzienlijk deel van het werk van de organisatie wordt uitgevoerd door medewerkers die wettelijk als zelfstandig worden gezien, of door personen anders dan medewerkers of begeleide medewerkers, onder wie medewerkers of begeleide medewerkers van aannemers

Nee

Nee

Nee

+

- significante veranderingen in medewerkersaantallen

Nee

Nee

Nee

+

G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

50%

64%

63%

+

QEN-5

Medewerkers die:

- aantal medewerkers die meedoen aan een huishoudelijke CO2/ voetafdruk calculatieprogramma

308

318

270

+

- percentage medewerkers dat meedoet aan een huishoudelijke CO2/ voetafdruk calculatieprogramma

17,6%

12,5%

10,7%

30,0%

++

G4-LA11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling:

- medewerkers in leidinggevende functies (m)

73%

77%

79%

+

- medewerkers in leidinggevende functies (v)

74%

77%

79%

+

- medewerkers in niet-leidinggevende functies (m)

83%

87%

89%

+

- medewerkers in niet-leidinggevende functies (v)

78%

79%

81%

+

QSO-10

Resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (schaal 1-5)

80%

++

G4-LA6

Cijfers van letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

Totaal aantal incidenten

161

136

+

Totaal aantal verloren dagen

821

1.203

+

Opleiding en training

G4-LA9

Trainingsuren per jaar per medewerker:

17

16

14

+

- mannen

23

16

7

+

- vrouwen

20

19

8

+

QEC-3

Medewerkers die een parkeertarieftraining hebben gevolgd

184

265

237

15%

+++

G4-LA10

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan:

- Aard en omvang van de programma's geïmplementeerd en om medewerkersvaardigheden te verbeteren

77

113

101

+

- Omschakeling van programma's die blijvende inzetbaarheid en het beheer van afronden van hun loopbaan als gevolg van pensionering of beëindiging van het dienstverband vergemakkelijken

11

8

18

+

GRESB 33

Resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (schaal 1-5)

- medewerkers die regelmatig trainingen volgen

1.651

1.523

+

- medewerkers die MVO specifieke trainingen volgen

78

34

+

- percentage medewerkers dat regelmatig trainingen volgt

65%

60%

+

- percentage medewerkers dat MVO specifieke trainingen volgt

3%

1%

+

QSO-4

Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling)

419

583

536

35%

+++

QSO-5

Medewerkers die een EHBO training hebben gevolgd (eerste keer of herhaling)

538

634

557

30%

++

QSO-6

Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling)

618

550

589

25%

++

SOCIAAL

Steun aan lokale gemeenschappen

QMO-7

PFs in eigendom en langdurige huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid

43

44

47

50%

++

G4-SO1

Percentage van PFs met activiteiten waarbij de lokale gemeenschap betrokken is, effectbeoordelingen en ontwikkelingsprogramma’s

50%

49%

+

G4-SO2

PFs met significante potentiële of werkelijke negatieve effecten op lokale gemeenschappen

5

5

+

QSO-9

Uitgaven voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc. (EUR)

306.139

300.707

335.913

0,30% OPEX

++

Samenwerking

QSO-8

PFs in eigendom en langdurige huur met samenwerking rijscholen

28

43

51

10%

+++

Klanttevredenheid

G4-PR5

Resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken

4,07

80%

++

Certificaten

QSO-7

Prijzen en/of kwaliteitscertificaten:

114

116

137

+

- interne en/of externe prijzen (EPA, medewerker van het jaar, parking host, etc.)

109

110

106

+

- externe kwaliteitscertificaten (ADAC, ISO 14001, etc.)

5

6

31

+

Transparantie

QSO-12

Ministerie van EZ TB - ranglijst

45

19

31

Top 50

+++

QSO-13

GRESB - algemene score

32

30

29

Follow

++

MILIEU

Energie verbruik

QEN-4

CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en langdurige huur:

167

152

150

+

QEN-4a

- bovengronds

164

157

157

+

QEN-4b

- ondergronds

176

161

161

+

QEN-4c

- terrein

64

61

61

+

CO2 voetafdruk per auto kilometer (kg CO2)

0,182

0,193

0,193

+

CO2 voetafdruk per auto (kg CO2)

4.333

4.434

4.434

+

QEN-4f

Aantal auto's op benzine

99

110

100

+

QEN-4i

Aantal auto's op diesel

479

492

486

+

QEN-4l

Aantal auto's op LPG

2

6

5

+

QEN-4o

Aantal auto's op bio-diesel (20%)

4

2

1

+

QEN-4r

Aantal hybride auto's8

68

83

84

+

QEN-4u

Aantal elektrische auto's

30

39

50

+

QEN-4w

Aantal vliegtickets - enkele reis (0 - 1.000 km)

1.288

1.246

1.082

+

QEN-4x

Aantal vliegtickets - enkele reis (>1.000 km)

318

365

331

+

QEN-4y

Aantal treinkaartjes (0 - 500 km)

1.507

1.940

2.427

+

QEN-4z

Aantal treinkaartjes (>500 km)

176

202

584

+

G4-EN3

Energie verbruik binnen de organisatie (in GJ):

445.000

429.022

407.909

+

Direct verbruik (in GJ)

47.841

52.215

44.934

+

Indirect verbruik (in GJ)

397.159

376.806

362.975

+

G4-EN4

Energieverbruik buiten de organisatie

6

7

6

+

G4-EN5

Energie-intensiteit per parkeerfaciliteit (in GJ)

2.983

2.910

2.739

+

Energie-intensiteit per parkeerplaats (in GJ)

5.901

5.584

5.484

+

G4-EN6

Vermindering van energieverbruik (in GJ)

-4.445

-7.194

-4.147

+

Kostenbesparing door energiebesparing (EUR)

-506.216

-556.167

-316.610

+

Emissies

G4-EN7

Directe en indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht

34.016

32.533

31.719

+

G4-EN15

Directe broeikasgasuitstoot (scope 1 in tCO2)

3.169

3.027

3.055

+

G4-EN16

Energie indirecte broeikasgasuitstoot (scope 2 in tCO2)

29.696

28.277

28.371

+

G4-EN17

Overige indirecte broeikasgasuitstoot (scope 3 in tCO2)

295

312

293

+

G4-EN18

Emissie-intensiteit broeikasgasuitstoot:

- uitstoot van broeikasgassen: directe (scope 1) en indirecte (scope 2)

32.146

31.185

+

- uitstoot van broeikasgassen: andere (scope 3)

137

230

+

- medewerkersintensiteitratio (tCO2-uitstoot per medewerker)

128

123

+

- PF intensiteit ratio (tCO2-uitstoot per PF in eigendom en langdurige huur)

595

641

+

G4-EN19

Reductie van uitstoot van broeikasgas (GHG) en reducties in tCO2

2.152

1.483

808

+

Water

G4-EN8

Totaal waterverbruik in m³

66.142

66.142

57.016

+

Waterverbruik in m³ per parkeerplaats

2,02

3,27

2,94

+

G4-EN9

Totaal waterverbruik in m³ in onze kantoren

3.134

3.314

+

Aantallen

PFs in eigendom en langdurige huur

801

806

799

Gebouwde PFs in eigendom en langdurige huur

370

369

370

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur

301.265

297.726

297.727

Doelsteden

98

98

121

Medewerkers9

2.593

2.517

2.512

  1. Percentage ten opzichte van het rapportagejaar.
  2. Mtrl= Materieel.
  3. += Monitoren.
  4. ++= Beperkte verandering.
  5. +++= Ambitieuze actie.
  6. Dit is geen percentage maar een doelgetal.
  7. Voor IE geen data beschikbaar dus gelijk aan 2014 gehouden.
  8. Emissies berekend op basis van benzine uitstoot aangezien deze auto's een combinatie van elektrisch, benzine en diesel kunnen zijn.
  9. Het aantal medewerkers is anders dan het aantal FTEs.