Voorwoord

Flexibiliteit en stabiliteit

Q-Park profiteert van het herstel van de economie in Europa. We zien de effecten van een groter consumentenvertrouwen terug in groeiende omzetcijfers, maar de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in Brussel hebben zeker gevolgen gehad voor de omzet in november 2015. Hiervan merkten we het effect zelfs in Londen en Amsterdam. Toch pakten mensen de draad van het normale leven weer snel op.

December was een meer dan uitstekende maand in termen van omzet. Onze focus op de kwaliteit van onze investeringen, een hogere bezettingsgraad door commerciële kansen te benutten en onverminderde aandacht voor operationele efficiëntie drijven eveneens de positieve ontwikkeling.

Belangrijker voor de langere termijn is dat we onze positie als parkeerdienstverlener die waarde toevoegt voor al haar belanghebbenden weten te onderbouwen met stabiele kasstromen, robuuste financiering en een rendabel vastgoedportfolio. Daardoor wordt Q-Park minder afhankelijk van economische schommelingen en is het resultaat voorspelbaarder.

Juist in tijden zoals we nu beleven, waarin maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en er weinig zeker is, wil en kan Q-Park voor gemeenten en business partners een ankerpunt zijn waarop ze kunnen vertrouwen.

Ons financiële beleid is erop gericht dat we in control zijn over onze onderneming en met alle belanghebbenden de vruchten kunnen plukken van positieve resultaten. We streven ernaar te beschikken over voldoende werkkapitaal om onze operationele business te optimaliseren en over voldoende investeringskracht om onze positie te versterken.

De herfinanciering die al dit jaar tot stand kwam is een bijzonder succes in dit verband. De maatregelen die we hebben genomen, in combinatie met nieuwe afspraken met de banken, resulteren in een grotere financiële armslag voor de onderneming zelf.

Prima financieel resultaat

Q-Park sluit het jaar 2015 af met een prima resultaat. De in 2014 ingezette stijgende lijn in zowel omzetontwikkeling en operationeel resultaat als de vrije kasstroom hebben we vastgehouden. De omzet stijgt met 5,2% ten opzichte van 2014 en kwam uit op EUR 809,1 miljoen.

Het operationeel resultaat bedraagt EUR 174,9 miljoen (2014: EUR 174,7 miljoen). Gecorrigeerd voor de additionele huurkosten (circa EUR 8,5 miljoen) als gevolg van de sale-and-leaseback transacties uitgevoerd in 2014 betekent dit een groei van circa 5,0%. Het netto resultaat groeide van EUR -227,7 miljoen naar EUR 90,9 miljoen.

Met het vierjarenplan dat in 2015 door onze aandeelhouders is goedgekeurd, liggen we perfect op schema.

Maatschappelijke waarde

Over onze niet-financiële resultaten leggen we in dit verslag ook verantwoording af. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is integraal onderdeel van onze identiteit, van ons beleid en van de wijze waarop we ons bedrijf besturen.

We voegen maatschappelijke waarde toe met ons parkeerproduct: de leefbaarheid van de stad verbetert erdoor, de luchtvervuiling door zoekverkeer kan worden beheerst. We versterken de tevredenheid en bekwaamheid van onze medewerkers door middel van relevante trainingen en handleidingen. En voor de parkerende klant voegen we waarde toe door functionele producten en diensten aan te bieden en hen te betrekken in onze activiteiten.

Aantrekkingskracht van de multifunctionele stad

Q-Park wil groeien in multifunctionele steden en ziet daarvoor goede kansen. De verstedelijking houdt aan: krimpregio’s raken veel sneller ontvolkt dan verwacht. Kapitaalkrachtigen trekken naar de stad. Dit heeft invloed op het aantal voertuigen en de parkeervraag, die in de grote steden zullen blijven groeien. Deze trends vallen samen met de ontwikkeling naar een auto die steeds autonomer en milieuvriendelijker wordt. Een van de uitdagingen voor gemeentebesturen daarbij is om de stad leefbaar te houden.

We zien dat gemeenten een integrale visie ontwikkelen op mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid en daarvoor regels bepalen. Autoluwe steden, P+R faciliteiten, milieuzones, gedifferentieerde tarieven en laadvoorzieningen voor elektrische auto’s zijn daar voorbeelden van. Het is nog ongewis hoe de slimme stad van de toekomst eruit zal zien. Toch staan gemeentebesturen voor vaak omvangrijke investeringsbeslissingen die samenhangen met bijvoorbeeld een integraal mobiliteitsbeleid.

Besluitvorming over de bouw van een parkeerfaciliteit is in dat verband niet langer een op zichzelf staande vastgoed­beslissing. Parkeren is onderdeel van het mobiliteitsbeleid en dus van slim stadsbeleid. Om dat beleid in te vullen hebben stadsbestuurders behoefte aan solide parkeerbedrijven die zich committeren voor de langere termijn en die voldoende flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan lokale omstandigheden.

Onze visie en strategie om de positie van Q-Park uit te breiden in multifunctionele binnensteden sluit daar naadloos op aan. In Amsterdam bijvoorbeeld hebben we deze positie waardoor we met het stadsbestuur tot goede oplossingen kunnen komen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Zo kunnen vergunninghouders nu hun auto ’s nachts gratis in een van onze parkeerfaciliteiten stallen. De stad, de bewoners en Q-Park profiteren van deze goede samenwerking.

Sociaal-economische ontwikkelingen

Het faillissement van enkele grote winkelketens in Nederland in 2015 staat niet op zichzelf. In andere landen is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Het laat zien dat het retaillandschap definitief is veranderd. Een nieuw evenwicht zal zich hier aandienen. In de retail, met name in het segment mode, is de winkelomzet de laatste jaren gedaald, terwijl de onlineverkopen zijn gestegen.

Dat wil niet zeggen dat mensen thuis blijven zitten. De grotere steden met een aantrekkelijk winkelaanbod trekken nog steeds veel winkelend publiek. Het koopgedrag is veranderd, maar de wijze waarop en de reden waarom mensen naar de stad komen niet. We zien dat ook aan de bezettingsgraad van onze parkeerfaciliteiten: die is verbeterd. Zelfs in Finland, dat economisch in zwaar weer verkeert, zien we een stijgende bezettingsgraad.

Wat we verder constateren is dat er geen verband is tussen betaald parkeren en de retailomzet. Anders gezegd, gratis parkeren verhoogt de retailomzet niet.

Lerende organisatie

Voor de Q-Park organisatie was 2015 een jaar van verandering. We zetten in op stabiliteit in combinatie met flexibiliteit. We hebben de besturing van het bedrijf zo ingericht dat we optimaal profiteren van onze schaalgrootte door meer uniformiteit te brengen in processen en systemen, terwijl we lokale klantbehoeftes of marktverschillen flexibel kunnen inpassen.

Hiervoor is een regiostructuur aangebracht als tussenlaag tussen de holding en de individuele landen. De regio’s bewaken de strategische richting en zorgen dat lokale behoeftes goed worden vertaald. Deze verandering stimuleert eveneens de uitwisseling van kennis en ideeën. Landen nemen bijvoorbeeld elkaars ideeën over om klanten te stimuleren met een kaart te betalen in plaats van met arbeidsintensief en risicogevoelig contant geld. Ook deelt men kennis om tot de beste selectie van rendabele projecten te komen.

ICT speelt een cruciale rol om zowel te standaardiseren als flexibel te kunnen inspelen op lokale behoeften. We brengen kennis in huis en bieden technische oplossingen daarop aan zoals nummer­plaatherkenning en betalen met smartphone of een betaalkaart. Q-Park zet met dergelijke oplossingen de standaard in gebruiksgemak voor de parkerende klant.

Medewerkers: de kracht van de organisatie

Q-Park staat voor kwaliteit in parkeren en die belofte maken we waar met onze medewerkers. We staan midden in de maatschappij en voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van onze medewerkers. Daar doen we veel aan bijvoorbeeld door het bieden van weerbaarheidstrainingen.

Niet alleen voor onze klanten maar ook voor onze medewerkers willen we de kracht van de organisatie beter benutten. Daarom zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor een internationaal gedragen nulmeting met betrekking tot de motivatie en tevredenheid van medewerkers. De uitvoering van dit tevredenheidsonderzoek vindt plaats in 2016. Met de uitkomsten gaan we met onze medewerkers de dialoog aan over mogelijke verbeterpunten.

Bestuur en toezicht

De laatste twee jaar is het bestuur en het toezicht van Q-Park behoorlijk vernieuwd. In augustus 2014 trad Frank De Moor aan als nieuwe CEO en in oktober 2015 is een nieuwe CFO benoemd: Marcello Iacono. Hij is afkomstig van de supermarktketen PLUS en brengt ruime retailkennis in.

Ook in de raad van commissarissen zijn er veranderingen gezien het aftreden van de heer Elverding en mevrouw Peijs en de benoeming van mevrouw Dertje Meijer en de heer Michel Schaeffer. Met deze nieuwe combinatie van RvB en RvC zijn we goed toegerust om Q-Park, met de Q van 'Quality', nog sterker te positioneren als de stabiele en kwalitatieve onderneming die waarde toevoegt voor haar belanghebbenden en de maatschappij.

Raad van bestuur

Frank De Moor - CEO

Marcello Iacono - CFO

Theo Thuis - COO

Maastricht, 16 maart 2016

Frank De Moor - CEO

Marcello Iacono - CFO

Theo Thuis - COO