Verslaggevingsbeleid

Dit geïntegreerde verslag geeft informatie over de economische en maatschappelijke waarde die Q-Park toevoegt en is bedoeld voor al onze belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, banken en (financiële) zakelijke relaties, leveranciers, overheden, omwonenden en maatschappelijke organisaties.

Inhoud en relevantie

Het accent van dit verslag ligt op de commerciële, sociaal-maatschappelijke en milieu doelstellingen die voor Q-Park het meest relevant zijn. Dit zijn de doelstellingen op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit waaraan we de meeste waarde kunnen toevoegen. Dit verslag laat zien wat op dit gebied bereikt is.

Tot dit geïntegreerde verslag behoort het financieel jaarverslag met een jaarrekening opgesteld conform IFRS.

Waardecreatie

Over het boekjaar 2015 brengen we voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag uit dat we hebben opgesteld conform het IIRC-framework. We realiseren ons dat we hierin een ontwikkeling doormaken, maar onze intentie is integraler inzicht te bieden in de financiële en niet-financiële resultaten en onze impact op mens, milieu en maatschappij.

In ons waardecreatiemodel geven we aan welke impact we hebben op de meest materiële aspecten van onze kernactiviteiten, en in het hoofdstuk Zes kapitalen geven we gedetailleerd weer hoe we hebben gepresteerd.

Verslaggevingsstandaarden en toetsingscriteria

Voor onze verslaggevingsstandaarden en toetsingscriteria verwijzen we u graag naar de Engelstalige CSR reporting principles op onze corporate website.

Rapportageproces en dataverzameling

Voor het rapportageproces en de dataverzameling verwijzen we u graag naar het Engelstalige CSR accounting framework op onze corporate website.

Aanpassingen ten opzichten van 2014

De volgende punten zijn aangepast:

Er zijn geen wijzigingen in de aansturing, het beleid en de doelstellingen ten aanzien van de niet-financiële aspecten.