Materialiteit

Wat vinden onze belanghebbenden?

Eens per drie jaar onderzoeken we de onderwerpen waar onze belanghebbenden waarde aan hechten en die voor Q-Park relevant  zijn. De onderwerpen die door interne en externe belanghebbenden als meest relevant worden aangemerkt, en die essentieel zijn voor het volgen van de strategie, worden meegenomen in ons integraal beleid.

Proces materialiteitsanalyse

In 2014 hebben we een uitgebreide materialiteitsanalyse uitgevoerd, geheel volgens de G4-richtlijn. Uit de analyse kwamen zestien onderwerpen (zie materialiteitsmatrix) naar voren als meest relevant en impactvol voor Q-Park.

Deze onderwerpen hebben we dit jaar ingedeeld volgens de zes kapitalen van IIRC. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Zes kapitalen.

Q-Park materialiteitsmatrix

Belanghebbenden en materieel bevonden aspecten

In 2016 gaan we opnieuw een materialiteitsonderzoek uitvoeren. We baseren ons dan op de principes van het framework voor integrated reporting dat het IIRC heeft uitgebracht. Dit verslag is al zo veel mogelijk volgens deze principes opgezet.

In 2015 hebben we met onze belanghebbenden de reguliere overleggen en contacten gehad zoals weergegeven in de tabel onder Belanghebbenden.

In dialoog met belanghebbenden

Dialoog met belanghebbenden is gevoerd in relatie tot de strategie en de vastgestelde doelen. Uit de verschillende contacten met belanghebbenden krijgen we zowel positieve als negatieve terug­koppeling. Soms leidt dit tot dilemma's waarover we nader in gesprek gaan of waarvoor we samen naar oplossingen zoeken.

Download XLS

Belanghebbenden

Onderwerp

Onze reactie

Aandeelhouders

Men is bezorgd over toekomst van auto-mobiliteit en parkeren, ingegeven door veel media-aandacht over de autonome auto en auto-deelconcepten.

We houden de ontwikkelingen die de parkeermarkt beïnvloeden nauwlettend in het oog. We delen inzichten met elkaar en derden om hier adequaat mee om te gaan.

Er is bezorgdheid over de waardering van ons vastgoed.

Over 2015 is de waardering goed, wat extern is bevestigd. Ook de kasstromen ontwikkelden zich positief. We blijven investeren om de waardering te behouden danwel te versterken. Zie verder de jaarrekening 2015.

Klanten

Online reserveren is belangrijk: klanten willen graag bij evenementen en reizen vooruit kunnen plannen en zeker zijn van een parkeerplek, tegen een acceptabele prijs.

We hebben een eigen back-office systeem onwikkeld waarmee we afhankelijkheid verminderen, maar bovenal de dienstverlening verbeteren. We bieden met dit systeem gemak bij betaling en bij in- en uitrijden, en zekerheid van een parkeerplaats.

Ook het afsluiten van online abonnementen en reserveren via verkoopkanalen van derden wordt mogelijk. Dit systeem wordt in 2016 verder ontwikkeld en geïmplementeerd.

Zakelijke partners

Vastgoedeigenaren willen hun klanten de laatste relevante ontwikkelingen aanbieden, onder meer digitale betaalwijzen, reserveren, vergunningen en vooral online gemak bieden.

We werken met veel partijen samen op het gebied van betaalontwikkelingen. De nieuwe kaart(chip)lezer om met betaalkaarten in- en uit te rijden en deze ook te gebruiken als identificatie is al beschikbaar en bij diverse parkeerfaciliteiten geïnstalleerd. Dit wordt verder uitgebreid in 2016. Privacy wordt gewaarborgd door versleuteling van gegevens.

Gemeenten en regio’s

Willen overheden wel of geen gehoor geven aan de roep van burgers en retail om gratis parkeren – en hoe gaan wij daar als partner voor gemeenten mee om?

Gesprekken met gemeenten over duurzaam mobiliteitsbeleid en de rol van betaald parkeren daarin worden continu gevoerd. Ook worden relevante onderzoeken gedeeld.

Grote steden willen minder auto's in het straatbeeld.

Amsterdamse vergunninghouders kunnen 's avonds gratis hun auto kwijt in parkeergarages. van Q-Park.

Overheden, politiek en maatschappij

De uitstoot moet worden teruggedrongen en de bereikbaarheid én leefbaarheid moeten worden verbeterd.

Q-Park voert gesprekken met gemeenten over duurzaam mobiliteitsbeleid en de rol van betaald parkeren daarin - vooral over het terugdringen van zoekverkeer door adequate informatievoorziening en alternatieve mobiliteits­oplossingen.

De vraag leeft of e-cars en laadstations een plaats horen te hebben in het publieke domein (op straat) en/of waarom en wanneer in parkeergarages.

Q-Park streeft naar meer laadfaciliteiten in haar parkeerfaciliteiten en voegt deze toe waar nuttig, vaak in samenspraak met overheden.

Frankrijk heeft wetgeving ingevoerd voor parkeertariefstappen van15 minuten.

Q-Park voert besprekingen met lokale overheden. Medewerkers worden getraind. Parkeertariefberekeningen zijn strategisch en tactisch doorontwikkeld.

Q-Park richt zich op de dialoog en wil parkeer­tarief­strategieën inzetten die eerlijk en gebalanceerd, zijn voor alle belanghebbenden.

Medewerkers

Veiligheid is en blijft belangrijk

Conflicthanteringstrainingen, eerste hulp- en AED-trainingen worden gegeven en dat blijven we doen.

We zorgen voor minder contant geld in de parkeerfaciliteiten door meer betalingen met betaalkaart (chip) te stimuleren. Dat is veiliger voor onze klanten én medewerkers.

Betaald parkeren leidt soms tot discussie of onbegrip in de sociale sfeer.

We geven parkeertarieftrainingen en online informatie over de toegevoegde waarde van Q-Park.

We informeren medewerkers continu en beargumenteren wat we doen en waarom. Zie ook www.q-park.com.

Betrokkenheid bij sociale donaties en activiteiten wordt goed gewaardeerd.

Q-Park draagt met tijd en geld bij aan sociale activiteiten. Per land worden passende initiatieven gekozen en de resultaten worden gedeeld.